متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بین الملل

عنوان : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

(مدیریت بازرگانی – گرایش بین الملل)

عنوان:

نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

استاد راهنما:

دکتر نادر محقق

استاد مشاور:

دکتر عبدا… نعامی

 (شهریور 1393)


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2
 
فصل 1 (کلیات تحقیق)
1ـ1 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….. 4
1ـ2 اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………. 5
1ـ3 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5
1ـ4 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6
1ـ5 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 6
1-5-1 قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………… 6
1-5-2 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………. 6

  • قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………… 6

1ـ6 مفروضات…………………………………………………………………………………………………….. 6
1ـ7 صطلاحات و تعاریف عملیاتی واژگان…………………………………………………………………. 7
 
فصل 2 (ادبیات تحقیق)
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-1 تعریف کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………………. 11
2-2 تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک……………………………………………………. 12
2-3 فلسفه شکل گیری کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………… 15
2-4 تعریف مدل کسب و کار………………………………………………………………………………………. 16
2-5 اهمیت و ضرورت مدل کسب و کار الکترونیک………………………………………………………….. 17
2-6 اجزاء اصلی مدل کسب و کار………………………………………………………………………………… 18
2-7 نحوه طراحی مدل کسب و کار……………………………………………………………………………….. 19
2-8 مدل های کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………………. 19
2-9 بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………….. 21
2-10 یکپارچه سازی مدل کسب و کار…………………………………………………………………………… 23
2-11 عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک…………………………………………………… 25
2-12 اساس فرایندهای کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………… 26
2-13 عوامل اصلی در کسب و کار………………………………………………………………………………… 27
2-14 اجزای کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………………… 29
2-15 ابزار عمده کسب و کار الکترونیک…………………………………………………………………………. 30
2-16 شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیک…………………………………………… 31
2-17 شیوه های کسب و کار الکترونیک…………………………………………………………………………. 32
2-18 پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………….. 33
2-19 توسعه یک فعالیت مخاطره آمیز الکترونیک………………………………………………………………. 35
2-20 انواع کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………………… 35
2-21 کاربری های کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………. 36
2-22 استراتژی کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………….. 37
2-23 ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی………………………………………………… 38
2-24 یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی………………………………………………… 38
2-25 چهار عامل برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی…………………………………………………. 40
2-26 مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………. 41
2-27 تحویل به موقع…………………………………………………………………………………………………. 43
2-28 تولید و تحویل درست به موقع و مدیریت کیفیت جامع………………………………………………. 43
2-29 کاستن از موجودی انبار………………………………………………………………………………………. 44
2-30 مقاومت در برابر تولید و تحویل درست به موقع……………………………………………………….. 45
2-31 تأثیر پدیده تولید و تحویل درست به موقع بر روی چاپ بسته بندی………………………………. 45
2-32 تاریخچه ایران خودرو………………………………………………………………………………………… 47
2-33 برند ایران خودرو………………………………………………………………………………………………. 50
2-34 گروه صنعتی ایران خودرو…………………………………………………………………………………… 51
2-35 سبد برند آیکو………………………………………………………………………………………………….. 51
2-36 توسعه روش های مختلف فروش محصولات ایران خودرو………………………………………….. 52
2-37 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 54
 
فصل 3 (روش شناسی تحقیق)
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-1 طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف……………………………………………………………………………… 60
3-2 طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش……………………………………………………………………………. 60
3-3 جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………… 61
3-4 روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 62
3-5 ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها………………………………………………………………………………. 62
3-6 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………… 62
3-7 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….. 63
3-8 روش تحلیل های آماری……………………………………………………………………………………….. 63
3-9 آزمون های برازندگی مدل کلی……………………………………………………………………………….. 65
3-9-1 شاخص های GFIو AGFI………………………………………………………………………….. 65
3-9-2 شاخص RMSEA……………………………………………………………………………………… 66
3-9-3 مجذور کای……………………………………………………………………………………………… 66
3-9-4 شاخص NFI و CFI………………………………………………………………………………… 66
 
فصل 4 (تجزیه و تحلیل داده ها)
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 68
4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………… 68
4-2-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی…………………………………………………………….. 68
4-3 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………… 72
4-3-1 محاسبه پایایی سوالات تحقیق……………………………………………………………………….. 83
4-3-2 یافته های مربوط به روایی……………………………………………………………………………. 86
4-3-3 تحلیل عامل تأییدی…………………………………………………………………………………….. 87
4-3-3-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین…………………………………………………. 88
4-3-3-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار…………………………………………. 98
4-3-3-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری………………………………… 105
4-3-3-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات…………………………………………… 107
4-3-3-5 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت های عملیاتی………………………………………. 111
4-3-3-6 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی……………………………………………. 113
4-3-3-7 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی………………………………………………. 123
4-3-3-8 تحلیل عاملی تأییدی کل……………………………………………………………………. 127
4-4 نتایج آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………. 185
4-4-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………. 185
4-4-2 فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………. 186
4-4-2-1 فرضیه 1……………………………………………………………………………………………… 186
4-4-2-2 فرضیه 2……………………………………………………………………………………………… 187
4-4-2-3 فرضیه 3……………………………………………………………………………………………… 188
4-4-2-4 فرضیه 4……………………………………………………………………………………………… 189
4-4-2-5 فرضیه 5……………………………………………………………………………………………… 190
4-4-2-6 فرضیه 6……………………………………………………………………………………………… 191
4-4-2-7 فرضیه 7……………………………………………………………………………………………… 191
 
فصل 5 (نتیجه گیری)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 194
5-1 نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………… 194
5-2 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………… 201
5-3 رتبه‏بندی مربوط به مولفه ها و پیشنهادات مدیریتی……………………………………………………… 202
5-4 پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. 206
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………. 207
جدول ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. 208
پرسشنامه خبرگان……………………………………………………………………………………………………… 226
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… 235
منبع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 235
منبع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………….. 237
Abstract…………………………………………………………………………………………………………….. 239
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول 2-1 سطوح پیاده سازی تجارت الکترونیک… 14
جدول 2-2 تعاریف مدلهای کسب و کار الکترونیکی.. 17
جدول 2-3 روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، 1386) 20
جدول 2-4 عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی.. 20
جدول 2-5 عناصر اصلی و مراحل توسعه برای شركت‏ها (توبیاس کولمان، 2001) 35
جدول 4-1 تفکیک نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 68
جدول 4-2 تفکیک نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات.. 69
جدول 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن.. 70
جدول 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. 71
جدول 4-5 خلاصه نتایج پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ. 83
جدول 4-6 دسته ‏بندی ضریب آلفای کرونباخ. 84
جدول 4-7 میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه 27 گویه‏ای.. 84
جدول 4-8 ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. 88
جدول 4-9 ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. 93
جدول 4-10 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 96
جدول 4-11 ضرایب استاندارد. 97
جدول 4-12 آزمون نرمال بودن. 98
جدول 4-13 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 103
جدول 4-14 ضرایب استاندارد. 104
جدول 4-15 ارزیابی نرمال بودن. 105
جدول 4-16 آزمون نرمال بودن. 107
جدول 4-17 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 110
جدول 4-18 ضرایب استاندارد. 110
جدول 4-19 ارزیابی نرمال بودن. 111
جدول 4-20 ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. 113
جدول 4-21 ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. 118
جدول 4-22 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 121
جدول 4-23 ضرایب استاندارد. 122
جدول 4-24 ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی……………………………………………………….. 123
جدول 4-25 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 126
جدول 4-26 ضرایب استاندارد……………………………………………………………………………………… 126
جدول 4-27 ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی.. 128
جدول 4-28 ارزیابی نرمال بودن. 133
جدول 4-29 برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق……………………………………………………………….. 134
جدول 4-30 ضرایب استاندارد روابط در مدل. 153
جدول 4-31 انتخاب بهترین روش برآورد. 168
جدول 4-32 برآوردهای رگرسیونی خودگردان سازی.. 168
جدول 4-33 محاسبه حد بالا و پایین.. 175
جدول 4-34 مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی.. 183
جدول 4-35 رتبه عوامل تحقیق. 185
جدول 4-36 آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی.. 185
جدول 4-37 آزمون t برای فرضیه اصلی.. 186
جدول 4-38 آماره‏های مربوط به فرضیه اول. 186
جدول 4-39 آزمون t برای فرضیه اول. 187
جدول 4-40 آماره‏های مربوط به فرضیه دوم. 187
جدول 4-41 آزمون t برای فرضیه دوم. 187
جدول 4-42 آماره‏های مربوط به فرضیه سوم. 188
جدول 4-43 آزمون t برای فرضیه سوم. 188
جدول 4-44 آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم. 189
جدول 4-45 آزمون t برای فرضیه چهارم. 189
جدول 4-46 آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم. 190
جدول 4-47 آزمون t برای فرضیه پنجم. 190
جدول 4-48 آماره‏های مربوط به فرضیه ششم. 191
جدول 4-49 آزمون t برای فرضیه ششم. 191
جدول 4-50 آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم. 192
جدول 4-51 آزمون t برای فرضیه هفتم. 192
جدول 5-1 آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی.. 194
جدول 5-2 آزمون t برای فرضیه اصلی.. 194
جدول 5-3 آماره‏های مربوط به فرضیه اول. 195
جدول 5-4 آزمون t برای فرضیه اول. 195
جدول 5-5 آماره‏های مربوط به فرضیه دوم. 196
جدول 5-6 آزمون t برای فرضیه دوم. 196
جدول 5-7 آماره‏های مربوط به فرضیه سوم. 197
جدول 5-8 آزمون t برای فرضیه سوم. 197
جدول 5-9 آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم. 198
جدول 5-10 آزمون t برای فرضیه چهارم. 198
جدول 5-11 آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم. 199
جدول 5-12 آزمون t برای فرضیه پنجم. 199
جدول 5-13 آماره‏های مربوط به فرضیه ششم. 199
جدول 5-14 آزمون t برای فرضیه ششم. 200
جدول 5-15 آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم. 200
جدول 5-16 آزمون t برای فرضیه هفتم. 200
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی زنجیره‏ی تأمین.. 202
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی ارزش کسب و کار. 202
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی مدیریت ارتباط با مشتری.. 203
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فناوری اطلاعات.. 204
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فعالیت‏های عملیاتی.. 204
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی عملکرد سازمانی.. 205
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی شرایط محیطی.. 206
 
 
فهرست اشکال
شکل 2-1 فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی.. 16
شکل 2-2 مثلث منطق تجاری.. 18
شکل 2-3 مدل شل در اقتصاد شبکه‏ای (توبیاس کولمان، 2004) 27
شکل 2-4 عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی.. 33
شکل 4-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد. 93
شکل 4-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد. 94
شکل 4-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. 99
شکل 4-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. 99
شکل 4-5 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. 101
شکل 4-6 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. 102
شکل 4-7 ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره 105
شکل 4-8 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد. 106
شکل 4-9 ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات.. 107
شکل 4-10 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد. 108
شکل 4-11 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد. 108
شکل 4-12 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد. 112
شکل 4-13 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد. 113
شکل 4-14 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد. 119
شکل 4-15 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد. 119
شکل 4-16 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد. 124
شکل 4-17 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد. 124
شکل 4-18 مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. 135
شکل 4-19 مدل کلی با ضرایب استاندارد. 135
شکل 4-20 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. 149
شکل 4-21 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد. 149
 
 
فهرست نمودارها
نمودار 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی.. 15
نمودار 2-2 مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی.. 29
نمودار 2-3  فرایند مدیریت.. 30
نمودار 4-1 توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 69
نمودار 4-2 توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات.. 70
نمودار 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن……………………………………………………………………. 71
نمودار 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. 72
 
چکیده
كسب و كار الكترونیكی پدیده‏ای است كه تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شركت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد كه در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاكم بر شركتهای تجاری و كشورهاست كه به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را برای توسعه ملی كسب و كار الكترونیكی در اختیار قرار دهد. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. با بروز فناوری‏های جدید اطّلاعاتی در دهه گذشته، نقش فناوری به خودی خود نمی تواند بیش از این به نحوی نزدیک بینانه به عنوان عاملی در تسهیل فرایند‏های شرکت به شمار آید، بلکه می‏بایست این مساله را به عنوان یکی از عوامل کلیدی استراتژی شرکت در نظر آورد. تسهیل در فرایند‏های تجاری از طریق فناوری‏های کسب و کار الکترونیک به عنوان یک چالش حسّاس و بنیادین برای تمامی صنایع و شرکت‏ها به شمار می‏رود. این مطالعه به دنبال تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان است، که بدین منظور با تحلیل عاملی اکتشافی 7 مولفه استخراج شد و جهت نظر خواهی از کارمندان شرکت ایران خودرو 400 پرسشنامه در بین آنها توزیع و جمع‏آوری گشت. داده‏های جمع‏آوری شده با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار ایموس گرافیک مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت نتایج نشان داد که روابط تمامی مولفه‏ها با تحویل به موقع به مشتریان مورد تایید قرار گرفت است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق 881/0 میاشد که نشان از پایایی بالای آن دارد.
 
کلید واژگان: کسب و کار الکترونیک ـ تحویل به موقع ـ ایران خودرو.
 
مقدمه
این پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏ گیری در فعالیت‏های  کسب و کار و همچنین بازاریابی برای استراتژی و بقا در یک محیط رقابتی کمک کند. این پایان نامه شامل پنج فصل می­باشد: پنج فصل این پایان نامه شامل: مقدمه، چکیده‏ای از ادبیات، روش، تجزیه و تحلیل و ارائه  یافته‏ها، و خلاصه و نتیجه‏گیری است. در فصل اول مقدمه به ماهیت این مطالعه می‏پردازد. این  فصل شامل پس‏زمینه مسئله، هدف از مطالعه، اطلاعات مربوط صنعت خودرو سازی در ایران، بیان مسئله، سوالات پژوهش، مفروضات و محدودیت‏ها، تعاریف از اصطلاحات کلیدی و خلاصه می‏شود.
 
تعداد صفحه : 260
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153314]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com