متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت مالی

عنوان :رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

استاد راهنما:

 دکتر مهدی همایون فر

 بهمن 1393

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 3

1-3- اهمیت موضوع. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- فرضیه های تحقیق. 7

1-5-1- فرضیه های اصلی تحقیق. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی تحقیق. 8

1-6- قلمرو تحقیق. 8

1-6-1- قلمرو موضوعی. 8

1-6-2- قلمرو مکانی. 8

1-6-3- قلمرو زمانی. 8

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات. 8

1-7-1- قابلیت بازاریابی. 8

1-7-2- قابلیت عملیاتی. 9

1-7-3- عملکرد مالی. 9

فصل دوم. 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- عملکرد مالی. 11

2-2-1- رویکردهای مختلف ارزیابی عملکرد. 12

2-2-2- مدلهای ارزیابی عملكرد. 13

2-2-2-1- مدلهای حسابداری ارزیابی عملكرد. 13

2-2-2-2- مدلهای اقتصادی ارزیابی عملكرد. 14

2-2-3- نسبتهای مختلف مورد استفاده در ارزیابی شرکتها. 15

2-2-3-1- نسبتهای نقدینگی. 15

2-2-3-1-1- مسئله نقدینگی. 15

2-2-3-1-2- شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی. 16

2-2-3-1-3- شاخص های نوین اندازه گیری نقدینگی. 17

2-2-3-1-3-1- شاخص فراگیر نقدینگی. 17

2-2-3-1-3-2- شاخص دوره تبدیل وجه نقد. 17

2-2-3-1-3-3- شاخص مانده نقدی خالص. 17

2-2-3-2- نسبتهای فعالیت. 17

2-2-3-3- نسبتهای سودآوری. 18

2-2-3-4- نسبتهای سرمایه‌گذاری. 19

2-2-3-5- نسبت پوشش. 19

2-2-3-6- نسبتهای اهرمی. 19

2-2-3-6-1- نسبت بدهی جاری. 20

2-2-3-6-2- نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام. 21

2-2-3-7- شاخص کارایی‌ 22

2-2-4- بازده داراییها. 22

2-2-4-1- نرخ بازده دارایی ها. 24

2-2-4-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها. 25

2-2-5- بازده حقوق صاحبان سهام. 29

2-2-5-1- نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار. 31

2-2-5-2- نسبت سود به قیمت. 32

2-2-5-3- شاخص‌های كلان‌ اقتصادی. 32

2-2-5-3-1- نرخ تورم. 33

2-2-5-3-2- نرخ ارز. 33

2-2-5-3-3- نرخ رشد نقدینگی. 34

2-2-5-3-4- درآمد نفتی. 34

2-2-5-4- اجزای بازده. 35

2-3- مفهوم قابلیت. 36

2-4- قابلیت های بازاریابی. 37

2-4-1- اهمیت قابلیت بازاریابی در شرکت. 41

2-4-2- دسته بندی قابلیت بازاریابی. 41

2-4-3- مدل بلوغ فرایندهای بازاریابی. 43

2-4-4- اصول بنیادین مدل بلوغ فرایندی. 43

2-4-5- قابلیت های تخصصی شده بازاریابی. 45

2-4-6- قابلیت های معماری بازاریابی. 45

2-4-7- ارتباط بین قابلیت های معماری و تخصصی شده بازاریابی با عملکرد بازار. 46

2-5- قابلیت های عملیاتی. 47

2-6- پیشینه تحقیق. 48

2-6-1- تحقیقات داخلی. 48

2-6-2- تحقیقات خارجی. 49

فصل سوم. 51

3-1- مقدمه. 52

3-2- روش تحقیق. 52

3-3- جامعه آماری. 53

3-4- روش نمونه گیری و اندازه نمونه. 54

3-5- ابزار گردآوری داده ها. 54

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 55

3-7- مدل ریاضی تحقیق. 55

3-8- متغیرهای تحقیق. 56

3-9- روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها. 56

3-10- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصاد سنجی. 57

فصل چهارم. 58

4-1- مقدمه. 59

4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 59

4-2-1- توصیف آماری متغیرهای تحقیق. 60

4-3- آمار استنباطی. 60

4-3-1- آزمون پایایی. 60

4-3-2- آزمونهای چاو و هاسمن. 61

4-3-3-  بررسی فرضیات تحقیق. 62

فصل پنجم. 67

5-1- مقدمه. 68

5-2- چکیده ای از ماهیت و تحلیل های پژوهش. 68

5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه. 68

5-4- مقایسه نتایج آزمون فرضیه با نتایج پیشین. 70

5-5- محدودیت های تحقیق. 70

5-6- پیشنهادات تحقیق. 71

5-6-1- پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش. 71

5-6-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 71

منابع. 72

پیوست . 78

 

 

فهرست جداول

جدول3-1- مراحل نمونه گیری. 54

جدول4-1- توصیف آماری متغیرهای تحقیق. 60

جدول4-2- آزمون ریشه واحد. 60

جدول4-3- آزمون های چاو و هاسمن. 61

جدول4-4- بررسی زیر فرض اول فرضیه اول. 62

جدول4-5- بررسی زیر فرض دوم فرضیه اول. 63

جدول4-6- بررسی زیر فرض اول فرضیه دوم. 64

جدول4-7- بررسی زیر فرض دوم فرضیه دوم. 65

جدول4-8- بررسی فرضیه سوم. 66

 

 

چکیده

دیدگاه مبتنی بر منابع شركت (RBV) عملكرد مالی برتر را به منابع سازمانی و توانایی­ها نسبت می­دهد. قابلیت­ها به طور گسترده به عنوان “بسته­ای پیچیده از مهارت ­ها و دانش انباشته شده كه شركت­ها را قادر به هماهنگ كردن فعالیت­ ها و استفاده از دارایی­ های خود می­كند” تعریف می­ شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی (با دیدگاه مبتنی بر منابع) در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه نهایی تحقیق با بهره گرفتن از روش حذفی سیستماتیک و غیر تصادفی در بازه زمانی 6 ساله، از سال 1387 الی سال 1392 انتخاب شد. فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین قابلیت های عملیاتی و بازاریابی با عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد. اما قابلیت بازاریابی تاثیر معناداری بر قابلیت عملیاتی دارد.

کلیدواژه: قابلیت بازاریابی، قابلیت عملیاتی، عملکرد مالی

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1- مقدمه

در عصرگسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح  مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخشهای مختلف دنیا تلقی می­ شود(شورچلو،2002). آنچه در رقابت پذیری یک سازمان حایز اهمیت است، توانایی سازمان بر عمل و عکس العمل در درون محیط رقابتی است. عملکرد کسب و کار شامل عملکرد مشتری (رضایت و وفاداری مشتریان) و عملکرد بازار (حجم فروش و سهم بازار بالا) و عملکرد مالی (سود و بازگشت سرمایه در مقایسه با رقبا) است.

ادبیات بازاریابی نشان می­دهد كه شركت­ها از قابلیت­ها برای تبدیل منابع به خروجی بر اساس استراتژی آمیخته بازاریابی استفاده می­كنند و از این جهت قابلیت­های بازاریابی به عملكرد كسب و كار مرتبط است. سانگ و همكارانش استدلال كردند كه قابلیت بازاریابی به ساختار شركت و حفظ روابط بلند­ مدت با مشتریان و اعضای كانال توزیع كمك می­كند. قابلیت بازاریابی یک تصویر قوی از نام تجاری ایجاد می­كند كه اجازه می­دهد تا شركت­ها به عملكرد شركتی برتر دسترسی داشته باشند. مطالعات تجربی بین قابلیت های بازاریابی و عملكرد مالی رابطه معناداری پیدا كرده است.

در این فصل از تحقیق به بیان کلیاتی از طرح تحقیق حاضر می­پردازیم. بیان مسئله، اهمیت موضوع، فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق، بخشهای مهم این فصل از تحقیق می باشند.

تعداد صفحه : 108

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152109]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com